How to install/enable GD in xampp windows
WordPress

How to install/enable GD in xampp windows

Avatar of Admin by Admin in

Đôi khi chúng ta cài thêm một số Script trên Xampp mà nó yêu cầu phần mở rộng GD, Nếu như ở Cpanel thì thật đơn giản để chỉnh sửa nó nhưng Xampp thì cũng dễ dàng.