Code tăng tốc tải trang Blogspot 2020

5/5 - (1 bình chọn)

Code tăng tốc tải trang Blogspot 2020 cho các Blogger đây. Dưới đây là cách giúp cho bạn tối ưu Blog của mình, load trang nhanh hơn để google đánh giá website của bạn tốt hơn.

Cách 1

Truy cập vào PageSpeed để đo tốc độ trước, rồi từ đó mới chỉnh sửa html để còn so sánh trước và sau :v

Truy cập ngay PageSpeed

Đăng nhập Blogspot -> Chủ đề -> Chỉnh sửa html.

Bạn nhấp Ctrl + F để tìm keyword: <b:skin><![CDATA[

Sau đó bạn chèn mã bên dưới vào trước thẻ <b:skin><![CDATA[ vừa tìm. Sau đó lưu mẫu lại.

Code

&lt;!–<style type=’text/css’/>–&gt;

Cách 2

Đăng nhập vào Blog. Bạn sửa lần lượt các thành phần của blogspot như Head và Body trong html, bạn nhấp Ctrl + F và tìm đến các thẻ sau rồi sửa lại chúng:

ThẻSửa lại thành
<head>&lt;head&gt;
</head>&lt;/head&gt;&lt;!–<head/>–&gt;
<body>&lt;body&gt;
</body>&lt;!–<body/>–&gt;
</body>&lt;!–</body>–&gt;&lt;/body&gt;

Cách 3

Sử dụng plugin scroll ảnh, có nghĩa là khi bạn lăn chuột đến đâu thì ảnh hiển thị đến đó.

Trước khi up ảnh lên, bạn nên nén ảnh qua trang web: https://tinypng.com/ rồi mới up lên.

Dưới đây là code plugin Lazy load image, bạn chèn code bên dưới vào trước thẻ </body>

<!-- Start scroll --> 
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function(a){a.fn.lazyload=function(b){var c={threshold:0,failurelimit:0,event:"scroll",effect:"show",container:window};if(b){a.extend(c,b)}var d=this;if("scroll"==c.event){a(c.container).bind("scroll",function(b){var e=0;d.each(function(){if(a.abovethetop(this,c)||a.leftofbegin(this,c)){}else if(!a.belowthefold(this,c)&&!a.rightoffold(this,c)){a(this).trigger("appear")}else{if(e++>c.failurelimit){return false}}});var f=a.grep(d,function(a){return!a.loaded});d=a(f)})}this.each(function(){var b=this;if(undefined==a(b).attr("original")){a(b).attr("original",a(b).attr("src"))}if("scroll"!=c.event||undefined==a(b).attr("src")||c.placeholder==a(b).attr("src")||a.abovethetop(b,c)||a.leftofbegin(b,c)||a.belowthefold(b,c)||a.rightoffold(b,c)){if(c.placeholder){a(b).attr("src",c.placeholder)}else{a(b).removeAttr("src")}b.loaded=false}else{b.loaded=true}a(b).one("appear",function(){if(!this.loaded){a("<img />").bind("load",function(){a(b).hide().attr("src",a(b).attr("original"))[c.effect](c.effectspeed);b.loaded=true}).attr("src",a(b).attr("original"))}});if("scroll"!=c.event){a(b).bind(c.event,function(c){if(!b.loaded){a(b).trigger("appear")}})}});a(c.container).trigger(c.event);return this};a.belowthefold=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).height()+a(window).scrollTop()}else{var d=a(c.container).offset().top+a(c.container).height()}return d<=a(b).offset().top-c.threshold};a.rightoffold=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).width()+a(window).scrollLeft()}else{var d=a(c.container).offset().left+a(c.container).width()}return d<=a(b).offset().left-c.threshold};a.abovethetop=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollTop()}else{var d=a(c.container).offset().top}return d>=a(b).offset().top+c.threshold+a(b).height()};a.leftofbegin=function(b,c){if(c.container===undefined||c.container===window){var d=a(window).scrollLeft()}else{var d=a(c.container).offset().left}return d>=a(b).offset().left+c.threshold+a(b).width()};a.extend(a.expr[":"],{"below-the-fold":"$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","above-the-fold":"!$.belowthefold(a, {threshold : 0, container: window})","right-of-fold":"$.rightoffold(a, {threshold : 0, container: window})","left-of-fold":"!$.rightoffold(a, {threshold : 0, container:window})"})})(jQuery);$(function(){$(".post img").lazyload({placeholder:"data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAEAAAABCAYAAAAfFcSJAAAAAXNSR0IArs4c6QAAAARnQU1BAACxjwv8YQUAAAAJcEhZcwAADsQAAA7EAZUrDhsAAAANSURBVBhXYzh8+PB/AAffA0nNPuCLAAAAAElFTkSuQmCC",effect:"fadeIn",threshold:"0"})})
//]]></script>
<!-- End scroll -->

Lưu mẫu lại và truy cập Page Speed để kiểm tra tốc độ.

Truy cập: PageSpeed

Trả lời