Code hiệu ứng tuyết rơi blogspot đẹp mê ly 2020

Đánh giá post

Code hiệu ứng tuyết rơi blogspot đẹp mê ly cho các blogger trang trí cho web của mình thêm phần sinh động và hấp dẫn hơn.

1. Giới thiệu Code hiệu ứng tuyết rơi blogspot

Code hiệu ứng tuyết rơi mình đã test trên blog cho thấy nó rất nhẹ và nổi bật.

Phía bên dưới đây mình có 2 phiên bản code hiệu ứng. Một bản là JavaScript và bản còn lại là CSS.

CODE HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI BLOGSPOT
Demo JavaScript
CODE HIỆU ỨNG TUYẾT RƠI BLOGSPOT
Demo CSS

2. Cách sử dụng code hiệu ứng tuyết rơi trên Blogspot

2.1 Code CSS

Bước 1: Đăng nhập Blogger.

Bước 2: Vào chủ đề -> Chỉnh sửa Html, sau đó , bạn copy mã bên dưới rồi chèn trước thẻ </head>

Code

<style type='text/css'>
/* Efek Salju */
.flake{background-color:#fff;border-radius:100%;position:absolute;top:-10vh;padding:1vw}.flake:nth-child(1){animation:snow 19s linear 40s infinite normal backwards;left:79%;opacity:0.71;padding:0.11vw}.flake:nth-child(2){animation:snow 19s linear 10s infinite normal backwards;left:57%;opacity:1.1;padding:0.34vw}.flake:nth-child(3){animation:snow 14s linear 15s infinite normal backwards;left:5%;opacity:0.82;padding:0.12vw}.flake:nth-child(4){animation:snow 14s linear 30s infinite normal backwards;left:95%;opacity:0.32;padding:0.28vw}.flake:nth-child(5){animation:snow 12s linear 8s infinite normal backwards;left:54%;opacity:0.48;padding:0.41vw}.flake:nth-child(6){animation:snow 16s linear 30s infinite normal backwards;left:20%;opacity:0.64;padding:0.28vw}.flake:nth-child(7){animation:snow 12s linear 36s infinite normal backwards;left:20%;opacity:0.28;padding:0.34vw}.flake:nth-child(8){animation:snow 13s linear 3s infinite normal backwards;left:62%;opacity:0.55;padding:0.14vw}.flake:nth-child(9){animation:snow 18s linear 44s infinite normal backwards;left:65%;opacity:0.6;padding:0.32vw}.flake:nth-child(10){animation:snow 16s linear 32s infinite normal backwards;left:90%;opacity:0.55;padding:0.18vw}.flake:nth-child(11){animation:snow 14s linear 50s infinite normal backwards;left:6%;opacity:0.98;padding:0.39vw}.flake:nth-child(12){animation:snow 11s linear 22s infinite normal backwards;left:93%;opacity:0.51;padding:0.2vw}.flake:nth-child(13){animation:snow 13s linear 8s infinite normal backwards;left:61%;opacity:0.21;padding:0.47vw}.flake:nth-child(14){animation:snow 15s linear 43s infinite normal backwards;left:19%;opacity:0.46;padding:0.25vw}.flake:nth-child(15){animation:snow 11s linear 13s infinite normal backwards;left:94%;opacity:0.83;padding:0.29vw}.flake:nth-child(16){animation:snow 19s linear 15s infinite normal backwards;left:92%;opacity:0.83;padding:0.28vw}.flake:nth-child(17){animation:snow 19s linear 30s infinite normal backwards;left:14%;opacity:0.3;padding:0.36vw}.flake:nth-child(18){animation:snow 20s linear 41s infinite normal backwards;left:46%;opacity:1.07;padding:0.16vw}.flake:nth-child(19){animation:snow 15s linear 7s infinite normal backwards;left:46%;opacity:1.03;padding:0.29vw}.flake:nth-child(20){animation:snow 14s linear 7s infinite normal backwards;left:40%;opacity:1.08;padding:0.13vw}.flake:nth-child(21){animation:snow 16s linear 18s infinite normal backwards;left:1%;opacity:0.29;padding:0.46vw}.flake:nth-child(22){animation:snow 16s linear 3s infinite normal backwards;left:35%;opacity:0.64;padding:0.25vw}.flake:nth-child(23){animation:snow 19s linear 45s infinite normal backwards;left:9%;opacity:0.39;padding:0.3vw}.flake:nth-child(24){animation:snow 17s linear 40s infinite normal backwards;left:73%;opacity:0.4;padding:0.2vw}.flake:nth-child(25){animation:snow 13s linear 10s infinite normal backwards;left:78%;opacity:0.4;padding:0.28vw}.flake:nth-child(26){animation:snow 20s linear 6s infinite normal backwards;left:23%;opacity:0.77;padding:0.44vw}.flake:nth-child(27){animation:snow 14s linear 17s infinite normal backwards;left:46%;opacity:0.36;padding:0.11vw}.flake:nth-child(28){animation:snow 15s linear 14s infinite normal backwards;left:35%;opacity:0.85;padding:0.31vw}.flake:nth-child(29){animation:snow 16s linear 47s infinite normal backwards;left:59%;opacity:0.85;padding:0.29vw}.flake:nth-child(30){animation:snow 11s linear 48s infinite normal backwards;left:98%;opacity:0.51;padding:0.26vw}.flake:nth-child(31){animation:snow 20s linear 7s infinite normal backwards;left:98%;opacity:0.15;padding:0.39vw}.flake:nth-child(32){animation:snow 19s linear 44s infinite normal backwards;left:34%;opacity:0.54;padding:0.37vw}.flake:nth-child(33){animation:snow 11s linear 8s infinite normal backwards;left:14%;opacity:1.1;padding:0.37vw}.flake:nth-child(34){animation:snow 14s linear 28s infinite normal backwards;left:34%;opacity:0.36;padding:0.5vw}.flake:nth-child(35){animation:snow 16s linear 21s infinite normal backwards;left:87%;opacity:0.72;padding:0.19vw}.flake:nth-child(36){animation:snow 17s linear 18s infinite normal backwards;left:58%;opacity:0.48;padding:0.34vw}.flake:nth-child(37){animation:snow 11s linear 49s infinite normal backwards;left:35%;opacity:0.42;padding:0.48vw}.flake:nth-child(38){animation:snow 13s linear 29s infinite normal backwards;left:8%;opacity:0.96;padding:0.5vw}.flake:nth-child(39){animation:snow 15s linear 43s infinite normal backwards;left:36%;opacity:0.41;padding:0.24vw}.flake:nth-child(40){animation:snow 13s linear 46s infinite normal backwards;left:18%;opacity:0.13;padding:0.15vw}.flake:nth-child(41){animation:snow 14s linear 22s infinite normal backwards;left:34%;opacity:0.86;padding:0.46vw}.flake:nth-child(42){animation:snow 19s linear 3s infinite normal backwards;left:66%;opacity:0.82;padding:0.11vw}.flake:nth-child(43){animation:snow 15s linear 46s infinite normal backwards;left:75%;opacity:0.69;padding:0.26vw}.flake:nth-child(44){animation:snow 14s linear 12s infinite normal backwards;left:55%;opacity:0.33;padding:0.39vw}.flake:nth-child(45){animation:snow 16s linear 33s infinite normal backwards;left:95%;opacity:0.19;padding:0.47vw}.flake:nth-child(46){animation:snow 16s linear 15s infinite normal backwards;left:72%;opacity:0.2;padding:0.48vw}.flake:nth-child(47){animation:snow 16s linear 8s infinite normal backwards;left:61%;opacity:0.39;padding:0.49vw}.flake:nth-child(48){animation:snow 12s linear 21s infinite normal backwards;left:15%;opacity:0.29;padding:0.42vw}.flake:nth-child(49){animation:snow 17s linear 26s infinite normal backwards;left:16%;opacity:0.52;padding:0.45vw}.flake:nth-child(50){animation:snow 11s linear 42s infinite normal backwards;left:67%;opacity:1.01;padding:0.16vw}.flake:nth-child(51){animation:snow 11s linear 29s infinite normal backwards;left:58%;opacity:0.16;padding:0.3vw}.flake:nth-child(52){animation:snow 14s linear 33s infinite normal backwards;left:85%;opacity:1.04;padding:0.2vw}.flake:nth-child(53){animation:snow 14s linear 10s infinite normal backwards;left:15%;opacity:0.92;padding:0.35vw}.flake:nth-child(54){animation:snow 17s linear 44s infinite normal backwards;left:88%;opacity:0.29;padding:0.25vw}.flake:nth-child(55){animation:snow 17s linear 20s infinite normal backwards;left:55%;opacity:0.27;padding:0.26vw}.flake:nth-child(56){animation:snow 15s linear 27s infinite normal backwards;left:97%;opacity:0.99;padding:0.33vw}.flake:nth-child(57){animation:snow 13s linear 31s infinite normal backwards;left:72%;opacity:1.1;padding:0.13vw}.flake:nth-child(58){animation:snow 11s linear 6s infinite normal backwards;left:69%;opacity:0.99;padding:0.15vw}.flake:nth-child(59){animation:snow 11s linear 23s infinite normal backwards;left:46%;opacity:0.9;padding:0.19vw}.flake:nth-child(60){animation:snow 19s linear 16s infinite normal backwards;left:34%;opacity:1.08;padding:0.15vw}.flake:nth-child(61){animation:snow 17s linear 21s infinite normal backwards;left:4%;opacity:1.04;padding:0.43vw}.flake:nth-child(62){animation:snow 18s linear 3s infinite normal backwards;left:80%;opacity:0.26;padding:0.16vw}.flake:nth-child(63){animation:snow 12s linear 34s infinite normal backwards;left:19%;opacity:0.9;padding:0.36vw}.flake:nth-child(64){animation:snow 17s linear 7s infinite normal backwards;left:69%;opacity:0.63;padding:0.29vw}.flake:nth-child(65){animation:snow 15s linear 36s infinite normal backwards;left:20%;opacity:0.16;padding:0.49vw}.flake:nth-child(66){animation:snow 12s linear 6s infinite normal backwards;left:29%;opacity:0.81;padding:0.45vw}.flake:nth-child(67){animation:snow 14s linear 22s infinite normal backwards;left:2%;opacity:0.69;padding:0.47vw}.flake:nth-child(68){animation:snow 16s linear 41s infinite normal backwards;left:8%;opacity:0.44;padding:0.2vw}.flake:nth-child(69){animation:snow 18s linear 5s infinite normal backwards;left:14%;opacity:0.79;padding:0.22vw}.flake:nth-child(70){animation:snow 20s linear 12s infinite normal backwards;left:25%;opacity:0.23;padding:0.49vw}.flake:nth-child(71){animation:snow 20s linear 32s infinite normal backwards;left:43%;opacity:0.65;padding:0.23vw}.flake:nth-child(72){animation:snow 15s linear 3s infinite normal backwards;left:25%;opacity:0.42;padding:0.29vw}.flake:nth-child(73){animation:snow 16s linear 20s infinite normal backwards;left:9%;opacity:1.01;padding:0.24vw}.flake:nth-child(74){animation:snow 12s linear 26s infinite normal backwards;left:64%;opacity:0.55;padding:0.43vw}.flake:nth-child(75){animation:snow 19s linear 17s infinite normal backwards;left:85%;opacity:1.08;padding:0.27vw}.flake:nth-child(76){animation:snow 18s linear 3s infinite normal backwards;left:100%;opacity:0.63;padding:0.18vw}.flake:nth-child(77){animation:snow 14s linear 19s infinite normal backwards;left:98%;opacity:0.35;padding:0.14vw}.flake:nth-child(78){animation:snow 13s linear 3s infinite normal backwards;left:79%;opacity:0.25;padding:0.14vw}.flake:nth-child(79){animation:snow 18s linear 28s infinite normal backwards;left:72%;opacity:0.49;padding:0.48vw}.flake:nth-child(80){animation:snow 19s linear 3s infinite normal backwards;left:79%;opacity:0.19;padding:0.35vw}.flake:nth-child(81){animation:snow 13s linear 48s infinite normal backwards;left:14%;opacity:0.66;padding:0.48vw}.flake:nth-child(82){animation:snow 15s linear 1s infinite normal backwards;left:3%;opacity:0.72;padding:0.34vw}.flake:nth-child(83){animation:snow 15s linear 36s infinite normal backwards;left:42%;opacity:1.08;padding:0.26vw}.flake:nth-child(84){animation:snow 14s linear 15s infinite normal backwards;left:98%;opacity:0.41;padding:0.17vw}.flake:nth-child(85){animation:snow 18s linear 20s infinite normal backwards;left:99%;opacity:0.86;padding:0.32vw}.flake:nth-child(86){animation:snow 20s linear 14s infinite normal backwards;left:43%;opacity:0.27;padding:0.3vw}.flake:nth-child(87){animation:snow 14s linear 44s infinite normal backwards;left:64%;opacity:0.83;padding:0.19vw}.flake:nth-child(88){animation:snow 16s linear 24s infinite normal backwards;left:11%;opacity:0.83;padding:0.48vw}.flake:nth-child(89){animation:snow 13s linear 24s infinite normal backwards;left:62%;opacity:0.26;padding:0.11vw}.flake:nth-child(90){animation:snow 18s linear 44s infinite normal backwards;left:72%;opacity:0.92;padding:0.13vw}.flake:nth-child(91){animation:snow 13s linear 20s infinite normal backwards;left:72%;opacity:0.71;padding:0.31vw}.flake:nth-child(92){animation:snow 20s linear 14s infinite normal backwards;left:80%;opacity:0.69;padding:0.38vw}.flake:nth-child(93){animation:snow 11s linear 21s infinite normal backwards;left:47%;opacity:1.01;padding:0.48vw}.flake:nth-child(94){animation:snow 15s linear 35s infinite normal backwards;left:51%;opacity:0.85;padding:0.32vw}.flake:nth-child(95){animation:snow 11s linear 47s infinite normal backwards;left:85%;opacity:0.97;padding:0.29vw}.flake:nth-child(96){animation:snow 18s linear 37s infinite normal backwards;left:54%;opacity:0.25;padding:0.45vw}.flake:nth-child(97){animation:snow 17s linear 39s infinite normal backwards;left:15%;opacity:0.35;padding:0.26vw}.flake:nth-child(98){animation:snow 15s linear 5s infinite normal backwards;left:61%;opacity:0.37;padding:0.21vw}.flake:nth-child(99){animation:snow 11s linear 2s infinite normal backwards;left:8%;opacity:0.32;padding:0.42vw}.flake:nth-child(100){animation:snow 15s linear 19s infinite normal backwards;left:31%;opacity:0.85;padding:0.5vw}.flake:nth-child(101){animation:snow 13s linear 14s infinite normal backwards;left:19%;opacity:0.62;padding:0.32vw}.flake:nth-child(102){animation:snow 20s linear 42s infinite normal backwards;left:76%;opacity:0.87;padding:0.31vw}.flake:nth-child(103){animation:snow 15s linear 41s infinite normal backwards;left:49%;opacity:0.37;padding:0.25vw}.flake:nth-child(104){animation:snow 14s linear 42s infinite normal backwards;left:80%;opacity:0.91;padding:0.11vw}.flake:nth-child(105){animation:snow 19s linear 48s infinite normal backwards;left:78%;opacity:0.99;padding:0.49vw}.flake:nth-child(106){animation:snow 14s linear 11s infinite normal backwards;left:40%;opacity:1.09;padding:0.22vw}.flake:nth-child(107){animation:snow 15s linear 42s infinite normal backwards;left:67%;opacity:1.07;padding:0.47vw}.flake:nth-child(108){animation:snow 12s linear 28s infinite normal backwards;left:36%;opacity:0.58;padding:0.37vw}.flake:nth-child(109){animation:snow 15s linear 33s infinite normal backwards;left:92%;opacity:0.68;padding:0.49vw}.flake:nth-child(110){animation:snow 16s linear 5s infinite normal backwards;left:42%;opacity:0.47;padding:0.46vw}.flake:nth-child(111){animation:snow 20s linear 24s infinite normal backwards;left:17%;opacity:0.62;padding:0.43vw}.flake:nth-child(112){animation:snow 13s linear 1s infinite normal backwards;left:9%;opacity:0.55;padding:0.21vw}.flake:nth-child(113){animation:snow 12s linear 22s infinite normal backwards;left:20%;opacity:0.33;padding:0.27vw}.flake:nth-child(114){animation:snow 20s linear 36s infinite normal backwards;left:16%;opacity:0.28;padding:0.12vw}.flake:nth-child(115){animation:snow 15s linear 6s infinite normal backwards;left:39%;opacity:0.13;padding:0.31vw}.flake:nth-child(116){animation:snow 20s linear 35s infinite normal backwards;left:62%;opacity:0.21;padding:0.46vw}.flake:nth-child(117){animation:snow 12s linear 14s infinite normal backwards;left:63%;opacity:0.14;padding:0.34vw}.flake:nth-child(118){animation:snow 18s linear 14s infinite normal backwards;left:49%;opacity:0.85;padding:0.11vw}.flake:nth-child(119){animation:snow 16s linear 27s infinite normal backwards;left:85%;opacity:0.78;padding:0.4vw}.flake:nth-child(120){animation:snow 13s linear 27s infinite normal backwards;left:64%;opacity:0.18;padding:0.19vw}.flake:nth-child(121){animation:snow 19s linear 4s infinite normal backwards;left:35%;opacity:0.32;padding:0.14vw}.flake:nth-child(122){animation:snow 18s linear 50s infinite normal backwards;left:35%;opacity:1.02;padding:0.38vw}.flake:nth-child(123){animation:snow 12s linear 7s infinite normal backwards;left:16%;opacity:1.1;padding:0.42vw}.flake:nth-child(124){animation:snow 16s linear 15s infinite normal backwards;left:10%;opacity:0.25;padding:0.19vw}.flake:nth-child(125){animation:snow 20s linear 12s infinite normal backwards;left:71%;opacity:0.64;padding:0.37vw}.flake:nth-child(126){animation:snow 15s linear 14s infinite normal backwards;left:33%;opacity:0.39;padding:0.25vw}.flake:nth-child(127){animation:snow 18s linear 36s infinite normal backwards;left:44%;opacity:0.38;padding:0.5vw}.flake:nth-child(128){animation:snow 16s linear 4s infinite normal backwards;left:40%;opacity:0.61;padding:0.4vw}.flake:nth-child(129){animation:snow 11s linear 5s infinite normal backwards;left:81%;opacity:0.53;padding:0.2vw}.flake:nth-child(130){animation:snow 15s linear 14s infinite normal backwards;left:44%;opacity:0.9;padding:0.37vw}.flake:nth-child(131){animation:snow 16s linear 7s infinite normal backwards;left:68%;opacity:0.47;padding:0.38vw}.flake:nth-child(132){animation:snow 15s linear 36s infinite normal backwards;left:99%;opacity:0.46;padding:0.36vw}.flake:nth-child(133){animation:snow 13s linear 25s infinite normal backwards;left:8%;opacity:0.64;padding:0.43vw}.flake:nth-child(134){animation:snow 19s linear 38s infinite normal backwards;left:71%;opacity:0.97;padding:0.35vw}.flake:nth-child(135){animation:snow 20s linear 48s infinite normal backwards;left:96%;opacity:1;padding:0.29vw}.flake:nth-child(136){animation:snow 13s linear 42s infinite normal backwards;left:17%;opacity:0.91;padding:0.42vw}.flake:nth-child(137){animation:snow 16s linear 41s infinite normal backwards;left:34%;opacity:0.94;padding:0.28vw}.flake:nth-child(138){animation:snow 18s linear 22s infinite normal backwards;left:82%;opacity:0.27;padding:0.38vw}.flake:nth-child(139){animation:snow 13s linear 22s infinite normal backwards;left:51%;opacity:0.43;padding:0.5vw}.flake:nth-child(140){animation:snow 19s linear 22s infinite normal backwards;left:54%;opacity:0.89;padding:0.41vw}.flake:nth-child(141){animation:snow 16s linear 31s infinite normal backwards;left:54%;opacity:0.46;padding:0.12vw}.flake:nth-child(142){animation:snow 11s linear 49s infinite normal backwards;left:2%;opacity:0.75;padding:0.29vw}.flake:nth-child(143){animation:snow 15s linear 1s infinite normal backwards;left:63%;opacity:0.3;padding:0.29vw}.flake:nth-child(144){animation:snow 18s linear 26s infinite normal backwards;left:46%;opacity:0.98;padding:0.43vw}.flake:nth-child(145){animation:snow 12s linear 29s infinite normal backwards;left:87%;opacity:0.31;padding:0.33vw}.flake:nth-child(146){animation:snow 16s linear 1s infinite normal backwards;left:37%;opacity:0.42;padding:0.13vw}.flake:nth-child(147){animation:snow 17s linear 45s infinite normal backwards;left:38%;opacity:0.3;padding:0.44vw}.flake:nth-child(148){animation:snow 19s linear 35s infinite normal backwards;left:65%;opacity:0.77;padding:0.21vw}.flake:nth-child(149){animation:snow 16s linear 18s infinite normal backwards;left:43%;opacity:0.14;padding:0.37vw}.flake:nth-child(150){animation:snow 14s linear 26s infinite normal backwards;left:46%;opacity:0.5;padding:0.5vw}
@keyframes snow{4%{transform:translate(.4vw,4vh)}8%{transform:translate(-.2vw,8vh)}12%{transform:translate(.4vw,12vh)}16%{transform:translate(.4vw,16vh)}20%{transform:translate(-.4vw,20vh)}24%{transform:translate(.4vw,24vh)}28%{transform:translate(-.2vw,28vh)}32%{transform:translate(.4vw,32vh)}36%{transform:translate(.4vw,36vh)}40%{transform:translate(-.4vw,40vh)}44%{transform:translate(.4vw,44vh)}48%{transform:translate(-.2vw,48vh)}52%{transform:translate(.4vw,52vh)}56%{transform:translate(.4vw,56vh)}60%{transform:translate(-.4vw,60vh)}64%{transform:translate(.4vw,64vh)}68%{transform:translate(-.2vw,68vh)}72%{transform:translate(.4vw,72vh)}76%{transform:translate(.4vw,76vh)}80%{transform:translate(-.4vw,80vh)}84%{transform:translate(.4vw,84vh)}88%{transform:translate(-.2vw,88vh)}92%{transform:translate(.4vw,92vh)}96%{transform:translate(.4vw,96vh)}100%{transform:translate(-.4vw,100vh)}100%{opacity:0}}
</style>

Bước 3: Bạn chèn code HTML bên dưới vào trước thẻ </body>

Sau đó lưu chủ đề lại và mở trang chủ Blog của bạn xem kết quả.

<div class='snow-flakes'> <div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div><div class='flake'></div></div>

2.2 Code JavaScript

Bước 1: Đăng nhập Blogger.

Bước 2: Vào chủ đề -> Chỉnh sửa Html, sau đó , bạn copy mã bên dưới rồi chèn trước thẻ </head> hoặc </body>

Code

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var snowStorm=null;function SnowStorm(){this.flakesMax=128,this.flakesMaxActive=64,this.animationInterval=33,this.flakeBottom=null,this.targetElement=null,this.followMouse=true,this.snowColor="#fff",this.snowCharacter="&bull;",this.snowStick=!0,this.useMeltEffect=!0,this.useTwinkleEffect=!1,this.usePositionFixed=!1,this.flakeLeftOffset=0,this.flakeRightOffset=0,this.flakeWidth=8,this.flakeHeight=8,this.vMaxX=5,this.vMaxY=4,this.zIndex=0;var e=void 0===window.attachEvent?function(e,t,i){return e.addEventListener(t,i,!1)}:function(e,t,i){return e.attachEvent("on"+t,i)},t=void 0===window.attachEvent?function(e,t,i){return e.removeEventListener(t,i,!1)}:function(e,t,i){return e.detachEvent("on"+t,i)};function i(e,t){return isNaN(t)&&(t=0),Math.random()*e+t}var n=this,o=this;this.timers=[],this.flakes=[],this.disabled=!1,this.active=!1;var s=navigator.userAgent.match(/msie/i),l=navigator.userAgent.match(/msie 6/i),a=s&&(l||navigator.userAgent.match(/msie 5/i)),r=navigator.appVersion.match(/windows 98/i),f=navigator.userAgent.match(/iphone/i),m=!!(s&&"BackCompat"==document.compatMode||l||f),h=null,c=null,d=null,u=null,v=null,k=null,g=1,w=!1,y=function(){try{document.createElement("div").style.opacity="0.5"}catch(e){return!1}return!0}(),p=document.createDocumentFragment();null===n.flakeLeftOffset&&(n.flakeLeftOffset=0),null===n.flakeRightOffset&&(n.flakeRightOffset=0),this.meltFrameCount=20,this.meltFrames=[];for(var x=0;x<this.meltFrameCount;x++)this.meltFrames.push(1-x/this.meltFrameCount);this.randomizeWind=function(){var e;if(e=i(n.vMaxX,.2),v=1==parseInt(i(2),10)?-1*e:e,k=i(n.vMaxY,.2),this.flakes)for(var t=0;t<this.flakes.length;t++)this.flakes[t].active&&this.flakes[t].setVelocities()},this.scrollHandler=function(){if(u=n.flakeBottom?0:parseInt(window.scrollY||document.documentElement.scrollTop||document.body.scrollTop,10),isNaN(u)&&(u=0),!w&&!n.flakeBottom&&n.flakes)for(var e=n.flakes.length;e--;)0===n.flakes[e].active&&n.flakes[e].stick()},this.resizeHandler=function(){window.innerWidth||window.innerHeight?(h=window.innerWidth-(s?2:16)-n.flakeRightOffset,d=n.flakeBottom?n.flakeBottom:window.innerHeight):(h=(document.documentElement.clientWidth||document.body.clientWidth||document.body.scrollWidth)-(s?0:8)-n.flakeRightOffset,d=n.flakeBottom?n.flakeBottom:document.documentElement.clientHeight||document.body.clientHeight||document.body.scrollHeight),c=parseInt(h/2,10)},this.resizeHandlerAlt=function(){h=n.targetElement.offsetLeft+n.targetElement.offsetWidth-n.flakeRightOffset,d=n.flakeBottom?n.flakeBottom:n.targetElement.offsetTop+n.targetElement.offsetHeight,c=parseInt(h/2,10)},this.freeze=function(){if(n.disabled)return!1;n.disabled=1;for(var e=n.timers.length;e--;)clearInterval(n.timers[e])},this.resume=function(){if(!n.disabled)return!1;n.disabled=0,n.timerInit()},this.toggleSnow=function(){n.flakes.length?(n.active=!n.active,n.active?(n.show(),n.resume()):(n.stop(),n.freeze())):n.start()},this.stop=function(){this.freeze();for(var e=this.flakes.length;e--;)this.flakes[e].o.style.display="none";t(window,"scroll",n.scrollHandler),t(window,"resize",n.resizeHandler),a||(t(window,"blur",n.freeze),t(window,"focus",n.resume))},this.show=function(){for(var e=this.flakes.length;e--;)this.flakes[e].o.style.display="block"},this.SnowFlake=function(e,t,n,o){var s=this,l=e;this.type=t,this.x=n||parseInt(i(h-20),10),this.y=isNaN(o)?-i(d)-12:o,this.vX=null,this.vY=null,this.vAmpTypes=[1,1.2,1.4,1.6,1.8],this.vAmp=this.vAmpTypes[this.type],this.melting=!1,this.meltFrameCount=l.meltFrameCount,this.meltFrames=l.meltFrames,this.meltFrame=0,this.twinkleFrame=0,this.active=1,this.fontSize=10+this.type/5*10,this.o=document.createElement("div"),this.o.innerHTML=l.snowCharacter,this.o.style.color=l.snowColor,this.o.style.position=w?"fixed":"absolute",this.o.style.width=l.flakeWidth+"px",this.o.style.height=l.flakeHeight+"px",this.o.style.fontFamily="arial,verdana",this.o.style.overflow="hidden",this.o.style.fontWeight="normal",this.o.style.zIndex=l.zIndex,p.appendChild(this.o),this.refresh=function(){if(isNaN(s.x)||isNaN(s.y))return!1;s.o.style.left=s.x+"px",s.o.style.top=s.y+"px"},this.stick=function(){m||l.targetElement!=document.documentElement&&l.targetElement!=document.body?s.o.style.top=d+u-l.flakeHeight+"px":l.flakeBottom?s.o.style.top=l.flakeBottom+"px":(s.o.style.display="none",s.o.style.top="auto",s.o.style.bottom="0px",s.o.style.position="fixed",s.o.style.display="block")},this.vCheck=function(){s.vX>=0&&s.vX<.2?s.vX=.2:s.vX<0&&s.vX>-.2&&(s.vX=-.2),s.vY>=0&&s.vY<.2&&(s.vY=.2)},this.move=function(){var e=s.vX*g;s.x+=e,s.y+=s.vY*s.vAmp,s.x>=h||h-s.x<l.flakeWidth?s.x=0:e<0&&s.x-l.flakeLeftOffset<0-l.flakeWidth&&(s.x=h-l.flakeWidth-1),s.refresh(),d+u-s.y<l.flakeHeight?(s.active=0,l.snowStick?s.stick():s.recycle()):(l.useMeltEffect&&s.active&&s.type<3&&!s.melting&&Math.random()>.998&&(s.melting=!0,s.melt()),l.useTwinkleEffect&&(s.twinkleFrame?(s.twinkleFrame--,s.o.style.visibility=s.twinkleFrame&&s.twinkleFrame%2==0?"hidden":"visible"):Math.random()>.9&&(s.twinkleFrame=parseInt(20*Math.random(),10))))},this.animate=function(){s.move()},this.setVelocities=function(){s.vX=v+i(.12*l.vMaxX,.1),s.vY=k+i(.12*l.vMaxY,.1)},this.setOpacity=function(e,t){if(!y)return!1;e.style.opacity=t},this.melt=function(){l.useMeltEffect&&s.melting&&s.meltFrame<s.meltFrameCount?(s.meltFrame++,s.setOpacity(s.o,s.meltFrames[s.meltFrame]),s.o.style.fontSize=s.fontSize-s.fontSize*(s.meltFrame/s.meltFrameCount)+"px",s.o.style.lineHeight=l.flakeHeight+2+.75*l.flakeHeight*(s.meltFrame/s.meltFrameCount)+"px"):s.recycle()},this.recycle=function(){s.o.style.display="none",s.o.style.position=w?"fixed":"absolute",s.o.style.bottom="auto",s.setVelocities(),s.vCheck(),s.meltFrame=0,s.melting=!1,s.setOpacity(s.o,1),s.o.style.padding="0px",s.o.style.margin="0px",s.o.style.fontSize=s.fontSize+"px",s.o.style.lineHeight=l.flakeHeight+2+"px",s.o.style.textAlign="center",s.o.style.verticalAlign="baseline",s.x=parseInt(i(h-l.flakeWidth-20),10),s.y=parseInt(-1*i(d),10)-l.flakeHeight,s.refresh(),s.o.style.display="block",s.active=1},this.recycle(),this.refresh()},this.snow=function(){for(var e=0,t=null,o=n.flakes.length;o--;)1==n.flakes[o].active?(n.flakes[o].move(),e++):0===n.flakes[o].active?0:0,n.flakes[o].melting&&n.flakes[o].melt();e<n.flakesMaxActive&&0===(t=n.flakes[parseInt(i(n.flakes.length),10)]).active&&(t.melting=!0)},this.mouseMove=function(e){if(!n.followMouse)return!0;var t=parseInt(e.clientX,10);g=t<c?t/c*2-2:(t-=c)/c*2},this.createSnow=function(e,t){for(var s=0;s<e;s++)n.flakes[n.flakes.length]=new n.SnowFlake(n,parseInt(i(6),10)),(t||s>n.flakesMaxActive)&&(n.flakes[n.flakes.length-1].active=-1);o.targetElement.appendChild(p)},this.timerInit=function(){n.timers=r?[setInterval(n.snow,3*n.animationInterval),setInterval(n.snow,n.animationInterval)]:[setInterval(n.snow,n.animationInterval)]},this.init=function(){n.randomizeWind(),n.createSnow(n.flakesMax),e(window,"resize",n.resizeHandler),e(window,"scroll",n.scrollHandler),a||(e(window,"blur",n.freeze),e(window,"focus",n.resume)),n.resizeHandler(),n.scrollHandler(),n.followMouse&&e(document,"mousemove",n.mouseMove),n.animationInterval=Math.max(20,n.animationInterval),n.timerInit()};var E=!1;function F(){n.start(!0)}this.start=function(e){if(E){if(e)return!0}else E=!0;if("string"==typeof n.targetElement){var t=n.targetElement;if(n.targetElement=document.getElementById(t),!n.targetElement)throw new Error('Snowstorm: Unable to get targetElement "'+t+'"')}n.targetElement||(n.targetElement=s?document.body:document.documentElement?document.documentElement:document.body),n.targetElement!=document.documentElement&&n.targetElement!=document.body&&(n.resizeHandler=n.resizeHandlerAlt),n.resizeHandler(),n.usePositionFixed=n.usePositionFixed&&!m,w=n.usePositionFixed,h&&d&&!n.disabled&&(n.init(),n.active=!0)},document.addEventListener?(document.addEventListener("DOMContentLoaded",F,!1),window.addEventListener("load",F,!1)):e(window,"load",F)}snowStorm=new SnowStorm;
//]]>
</script>
Thuộc tínhMô tả
flakesMaxGiá trị 128 là tổng lượng tuyết, có thể điều chỉnh.
flakesMaxActiveGiá trị 64 là lượng tuyết tối đa xuất hiện trên màn hình, có thể điều chỉnh.
followMouseGiá trị là True thì di chuột sang bên nào, tuyết bay sang bên đó. False thì ngược lại.
snowColorGiá trị #fff là màu trắng, bạn có thể tra bảng mã màu Blog để thay đổi màu tuyết theo ý muốn.

Đọc ngay: Bảng mã màu Blogspot.

Bước 3: Lưu chủ đề lại. Sau đó lưu chủ đề lại và mở trang chủ Blog của bạn xem kết quả.

3. Code hiệu ứng tuyết rơi trỏ chuột.

Bạn chèn mã bên dưới vào trước thẻ </body>. Sau đó lưu mẫu lại và xem kết quả.

Bạn cũng có thể chỉnh sửa màu hiệu ứng bằng cách thay #fff bằng mã màu blog khác.

<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var colour="#fff",sparkles=65,x=ox=400,y=oy=300,swide=800,shigh=600,sleft=sdown=0,tiny=new Array,star=new Array,starv=new Array,starx=new Array,stary=new Array,tinyx=new Array,tinyy=new Array,tinyv=new Array;function sparkle(){var t;if(x!=ox||y!=oy)for(ox=x,oy=y,t=0;t<sparkles;t++)if(!starv[t]){star[t].style.left=(starx[t]=x)+"px",star[t].style.top=(stary[t]=y)+"px",star[t].style.clip="rect(0px, 5px, 5px, 0px)",star[t].style.visibility="visible",starv[t]=50;break}for(t=0;t<sparkles;t++)starv[t]&&update_star(t),tinyv[t]&&update_tiny(t);setTimeout("sparkle()",40)}function update_star(t){if(25==--starv[t]&&(star[t].style.clip="rect(1px, 4px, 4px, 1px)"),starv[t]){if(stary[t]+=1+3*Math.random(),!(stary[t]<shigh+sdown))return star[t].style.visibility="hidden",void(starv[t]=0);star[t].style.top=stary[t]+"px",starx[t]+=(t%5-2)/5,star[t].style.left=starx[t]+"px"}else tinyv[t]=50,tiny[t].style.top=(tinyy[t]=stary[t])+"px",tiny[t].style.left=(tinyx[t]=starx[t])+"px",tiny[t].style.width="2px",tiny[t].style.height="2px",star[t].style.visibility="hidden",tiny[t].style.visibility="visible"}function update_tiny(t){if(25==--tinyv[t]&&(tiny[t].style.width="1px",tiny[t].style.height="1px"),tinyv[t]){if(tinyy[t]+=1+3*Math.random(),!(tinyy[t]<shigh+sdown))return tiny[t].style.visibility="hidden",void(tinyv[t]=0);tiny[t].style.top=tinyy[t]+"px",tinyx[t]+=(t%5-2)/5,tiny[t].style.left=tinyx[t]+"px"}else tiny[t].style.visibility="hidden"}function mouse(t){set_scroll(),y=t?t.pageY:event.y+sdown,x=t?t.pageX:event.x+sleft}function set_scroll(){"number"==typeof self.pageYOffset?(sdown=self.pageYOffset,sleft=self.pageXOffset):document.body.scrollTop||document.body.scrollLeft?(sdown=document.body.scrollTop,sleft=document.body.scrollLeft):document.documentElement&&(document.documentElement.scrollTop||document.documentElement.scrollLeft)?(sleft=document.documentElement.scrollLeft,sdown=document.documentElement.scrollTop):(sdown=0,sleft=0)}function set_width(){"number"==typeof self.innerWidth?(swide=self.innerWidth,shigh=self.innerHeight):document.documentElement&&document.documentElement.clientWidth?(swide=document.documentElement.clientWidth,shigh=document.documentElement.clientHeight):document.body.clientWidth&&(swide=document.body.clientWidth,shigh=document.body.clientHeight)}function createDiv(t,e){var n=document.createElement("div");return n.style.position="absolute",n.style.height=t+"px",n.style.width=e+"px",n.style.overflow="hidden",n.style.backgroundColor=colour,n}window.onload=function(){if(document.getElementById){for(var t=0;t<sparkles;t++){var e;(e=createDiv(3,3)).style.visibility="hidden",document.body.appendChild(tiny[t]=e),starv[t]=0,tinyv[t]=0,(e=createDiv(5,5)).style.backgroundColor="transparent",e.style.visibility="hidden";var n=createDiv(1,5),i=createDiv(5,1);e.appendChild(n),e.appendChild(i),n.style.top="2px",n.style.left="0px",i.style.top="0px",i.style.left="2px",document.body.appendChild(star[t]=e)}set_width(),sparkle()}},document.onmousemove=mouse,window.onresize=set_width;
//]]>
</script>

Có thể bạn sẽ thích:

Code ngày giờ online cho blogspot

Code to read Pdf files Online on Blog Website

4. Video hướng dẫn chèn code hiệu ứng tuyết rơi blogspot

Đừng quên đăng kí kênh Youtube LINH PRODUCTIONS để ủng hộ Linh nhé. Cám ơn các bạn.

Trả lời